Home
PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

 

ДОКУМЕНТИ

НА ОУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ”


ЗА УЧЕБНАТА 2016 / 2017 ГОДИНА

СЪГЛАСНО

Закона за предучилищното и училищно образование

 

 


Етичен кодекс - тук

Стратегия + план - тук

Правилник  - тук

Учебен план - тук

Форми на обучение - тук

Годишен план - тук

Мерки за повишаване качеството на образованието - тук

Програма за превенция на ранното напускане на училище - тук

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи - тук

 

Практически насоки в случай на инцидент - тук